Trung tâm Thông tin du lịch
Phương pháp xây dựng phương án điều tra thông tin khách du lịch
Số liệu thống kê đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các định hướng, cũng như xây dựng chiến lược phát triển của mỗi ngành, mỗi địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng thống kê, tạo nguồn số liệu cho việc tính toán, tổng hợp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL và các thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê du lịch áp dụng đối với các đơn vị quản lý du lịch ở cấp trung ương và địa phương và ...

(TITC) Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ luôn được Trung tâm chú trọng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ và khả năng tiếp cận với xu thế công nghệ. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được thực hiện, có tính khả thi và hiệu quả thực tiễn cao.